معرفی مدیران

02157812

Shinichi Moriyama

نایب رئیس هیئت مدیره مهندس مکانیک
02157812

الهام ملزوماتی

رئیس هیئت مدیره مهندس برق الکترونیک،کارشناس ارشد مهندسی-پزشکی - malzoomati@fap-company.com
02157812

محمدرضا عزیزی

مدیرعامل مهندس برق الکترونیک - azizi@fap-company.com
02157812

مریم غلامی

مدیر واحد مالی و اداری کارشناس حسابداری - gholami@fap-company.com
02157812

شاهرخ شبستری

مدیر واحد فنی کارشناس الکترونیک - technical@fzp-co.com