57812 (021)

معرفی مدیران

FZP Managers

معرفی مدیران
mrshinnichi

Shinichi Moriyama

نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس مکانیک

Shahrokh-shabestari.jpg

شاهرخ شبستری

مدیر واحد فنی

کارشناس الکترونیک

Maryam-Gholami.jpg

مریم غلامی

مدیر مالی و اداری

کارشناس حسابداری