مشاوره

مدیریت شبکه تأسیسات و ارائه خدمات نگهداری و سرویس شبکه، نیازمند وجود اطلاعات مکانی و توصیفی از تأسیسات می باشد لذا وجود اطلاعات و نقشه های ازبیلت با دقت و صحت بالا یکی از ابزار های پر اهمیت در شناخت و مدیریت شبکه می باشد.

اطلاعات بیشتر ...

عیب یابی پوشش و تست عایق لوله

مدیریت شبکه تأسیسات و ارائه خدمات نگهداری و سرویس شبکه، نیازمند وجود اطلاعات مکانی و توصیفی از تأسیسات می باشد لذا وجود اطلاعات و نقشه های ازبیلت با دقت و صحت بالا یکی از ابزار های پر اهمیت در شناخت و مدیریت شبکه می باشد.

اطلاعات بیشتر ...

تصویربرداری و بازرسی تخصصی بتن

مدیریت شبکه تأسیسات و ارائه خدمات نگهداری و سرویس شبکه، نیازمند وجود اطلاعات مکانی و توصیفی از تأسیسات می باشد لذا وجود اطلاعات و نقشه های ازبیلت با دقت و صحت بالا یکی از ابزار های پر اهمیت در شناخت و مدیریت شبکه می باشد.

اطلاعات بیشتر ...

کشف شیرآلات مفقودی

به منظور امکان دسترسی به شبکه و کنترل فشار و فلوی عبور تأسیسات، شیر خط های شبکه تأسیسات در اختیار واحدهای عملیاتی شرکت ها قرار دارند، متأسفانه بسیاری از شیرخط های کنترلی شبکه در طول پروژه های عمرانی مفقود می شوند.

اطلاعات بیشتر ...

تهیه نقشه ازبیلت تاسیسات و تعیین معارض شبکه

مدیریت شبکه تأسیسات و ارائه خدمات نگهداری و سرویس شبکه، نیازمند وجود اطلاعات مکانی و توصیفی از تأسیسات می باشد لذا وجود اطلاعات و نقشه های ازبیلت با دقت و صحت بالا یکی از ابزار های پر اهمیت در شناخت و مدیریت شبکه می باشد.

اطلاعات بیشتر ...

کشف انشعابات غیر مجاز

یکی از بخش های تشکیل دهنده میزان آب بدون درآمد در هر کشوری میزان آب مصرفی در انشعابات غیر مجاز شبکه می باشد. انشعابات غیر مجاز جدا از ایجاد مشکلات بهداشتی و تخریب شبکه امکان مدیریت بر مصرف و کنترل مشترکین شبکه را از بین می برد.

اطلاعات بیشتر ...