3764
3765

تصویربرداری و بازرسی تخصصی بتن CONCERET SCANNING

  • مجری پروژه های اسکن و تصویربرداری از داخل سازه های بتنی
  • تهیه تصاویر دو بعدی و سه بعدی از داخل بتن
  • اندازه گیری ضخامت ، تعیین تعداد ، چیدمان و ضخامت آرماتورها
  • بررسی میزان خردگی ، اندازه گیری شکاف ها و کیفیت بتن
  • بررسی موقعیت کابل ، لوله و کابل های پیش تنیده و آرماتورها در بتن
  • اندازه گیری و بررسی مقاومت دیواره های کوره ها
  • اسکن پایه های پل ، اسکلت های بتنی ، پل ها و سازه های پر تنش
  • آشکارسازی داخل بتن و کشف اچسام ناخواسته
  • ارائه دهنده خدمات تصویربرداری بتن در تمام ساعات شبانه روز و تمام روزهای هفته ۲۴ / ۷