3767
3768

عیب یابی پوشش و تست عایق لوله DCVG , PCM , CIPs

  • مجری پروژه های تست پوشش لوله های مدفون در خاک
  • تست عایق و آشکارسازی عیوب پوشش لوله های نفت و گاز
  • پیمایش و تهیه نقشه جریانی خطوط فلزی مدفون در خاک
  • مجری پروژه های همزمان آشکارسازی ، تهیه نقشه ازبیلت و عیب یابی پوشش