3100
3061

واحد آشکارسازی زیر سطحی (کشف شیرآلات مفقودی)

به منظور امکان دسترسی به شبکه و کنترل فشار و فلوی عبور تأسیسات، شیر خط های شبکه تأسیسات در اختیار واحدهای عملیاتی شرکت ها قرار دارند، متأسفانه بسیاری از شیرخط های کنترلی شبکه در طول پروژه های عمرانی مفقود می شوند.

شرکت فرآیند زمین پرداز با تجهیزات پیشرفته آشکارسازی خود امکان اسکن دو بعدی و سه بعدی از زیر سطح زمین را داشته و با ترکیبی از چندین دستگاه آشکارساز پیشرفته هرگونه هدف نقطه ای شبکه را در هر شرایطی آشکارسازی می نماید.